ZČU NTC

http://ntc.zcu.cz/en/

Výzkumné centrum Nové technologie (NTC) vzniklo v roce 2000 v rámci programu "Výzkumná centra" vypsaného MŠMT ČR. Tento program měl za cíl vytvořit v České republice několik excelentních center aplikovaného výzkumu a podpořit tím přímý transfer vědeckých poznatků do prak­tických realizací.

Centrum je součástí Zápa­dočeské univerzity jako vy­sokoškolský ústav. Ten se primárě nevěnuje výuce studentů, ale jeho činnost je směrována k vývoji nových technologií pro průmysl a obecně k výzkumu oriento­vanému na praktické aplika­ce. Centrum spolupracuje s vice než šedesáti podniky v celé České republice a je na­pojeno na české a mezinárod­ní výzkumné a vývojové týmy. V roce 2008 se přesídlilo do objektů Vědeckotechnolo­gického parku na Borských polích.

Výzkumné centrum se za­ bývá aplikovaným výzku­mem s výraznou složkou pro­blémově orientovaného vý­zkumu technologických pro­cesů, technických i netech­nických dynamických systé­mů a výzkumem i vytvářením nových materiálů. Hlavní vý­znam Centra spočívá v sou­středění výzkumné kapacity duševní i přístrojové k zesílení rozvoje nových technologií zejména v západočeském re­gionu. 

 

Mezi velmi významné obory, kterým se Centrum věnu­ je, patří vývoj laserových technologií v oblasti materiálového inženýrství, vývoj no­vých speciálních materiálů a měření jejich vlastností, či počítačové modelování speci­álních problémů. 

Nebyly nalezeny žádné odpovídající štítky